Gerbiami pirkėjai, pranešame, kad nuo 2022 m. sausio lauko ūkininkų turgelis perkeltas į aikštę arčiau Taikos prospekto.

 Turgavietės taisyklės:

PATVIRTINTA

2020 m. rugsėjo 21 d.

UAB „Senasis turgus“ direktoriaus įsakymu Nr. 27

 

 

TURGAVIETĖS UAB „SENASIS TURGUS“ DARBO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais UAB „Senasis turgus“ turgavietėje darbo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/228 (OL 2017 L 35, p. 10), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/355 (OL 2016 L 67, p. 22), 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 834/2007), 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/2283 (OL 2015 L 327, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka), Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas), Greitai užšaldytų maisto produktų techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas), Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtinta 2005 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 15:2005), Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ (toliau – Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka), Lietuvos higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 119:2014), Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (toliau – Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai), Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto saugą ir kokybę.

2. Taisyklių tikslas – užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto ir ne maisto produktų atsekamumą, saugą ir kokybę, parduodamų produktų kiekinę apskaitą.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atsakingas turgavietės asmuo – UAB „Senasis turgus“ atsakingas už turgavietės veiklą.

3.2. Produktai – apdoroti, pagaminti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai, taip pat natūraliai užaugusios arba užaugintos miško uogos, arbatžolės, prieskoniai, vaistažolės, grybai ir jų konservai, uogienės, skirti žmonių mitybai ir (ar) paruošti žmonėms vartoti bei kitos ne maisto prekės (drabužiai, batai ir kitos buitinės prekės).

3.3. Maisto tvarkymas bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudedamosiomis dalimis (įskaitant gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

3.4. Prekiautojas  – teisės aktų nustatyta tvarka individualią veiklą įregistravęs arba verslo liudijimą įsigijęs fizinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, parduodantys produktus atsakingo turgavietės asmens paskirtoje turgavietės prekybos vietoje.  

 

3.5. Turgavietė – žemės sklypas (sklypo dalis), atitinkantis abu šiuos požymius: 1) laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir šių įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra pritaikytas prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose jame pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose); 2) jame pažymėtose ir sunumeruotose pagal turgavietės administratoriaus nustatytą schemą prekybos vietose nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda maisto ir ne maisto produktus.

3.6. Produktų lydimieji dokumentai (toliau – lydimieji dokumentai) – dokumentai (važtaraščiai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, atitikties deklaracijos ir kt.), kuriais teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinama produkto kilmė, sauga, kokybė ir (ar) įsigijimas.

3.7. Produktų atsekamumas – galimybė pagal lydimuosius dokumentus ir parduodamų produktų kiekinę apskaitą atsekti produktų kokybinę sudėtį, gamintoją, tiekėją, kilmę.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos įstatymuose ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose produktų saugą ir kokybę.

 

II SKYRIUS

TURGAVIETĖS TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRANGOS IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI

 

5. Turgavietė privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Turgavietėje galima prekiauti tik turgavietei išduotame maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytų grupių maisto produktais.

6. Turgavietė privalo atitikti teritorijos, patalpų, įrenginių, atliekų tvarkymo, vandens tiekimo, asmens higienos, maisto produktų, maisto produktų vyniojimo, pakavimo ir kitus higienos reikalavimus, nustatytus teisės aktuose.

7. Prekybos vietos turgavietėje privalo būti pažymėtos pagal atsakingo turgavietės asmens nustatytą schemą. Turgavietės schemoje turi būti nurodyti prekybos vietų numeriai. (Patvirtinta turgavietės prekybinių vietų schema talpinama Turgavietės informacijos stende.)

8. Turgavietės patalpų, įrangos (inventoriaus) dezinfekcijai turi būti naudojamos tik Lietuvos Respublikoje registruotos, leidžiamos naudoti maisto įmonėse dezinfekavimo medžiagos.

9. Turgavietėje galima prekiauti tik tokių grupių produktais, kurių prekybai paskirtos zonos.

10. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami žemės ūkio ir (ar) maisto produktų svoriui, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu metrologinės patikros žymeniu.

11. Turgavietėje parduodami žemės ūkio ir maisto produktai turi būti atgabenti tokiomis transporto priemonėmis, kurios užtikrina tinkamą temperatūros režimą ir atitinka higienos reikalavimus.

 

III SKYRIUS

PREKYBOS REIKALAVIMAI

 

12. Į turgavietę produktai turi būti pristatomi tik su lydimaisiais dokumentais. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama savo ūkyje išauginta ir pagaminta produkcija. Savo ūkyje išauginta ir pagaminta produkcija į turgavietę pristatoma su laisvos formos krovinio važtaraščiu, kuriame turi būti:

12.1. važtaraščio surašymo vieta ir data;

12.2. juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas;

12.3. krovinio pakrovimo ir iškrovimo vietos adresas, krovinio išgabenimo data ir laikas;

12.4. žinios apie krovinį (krovinio pavadinimas, mato vienetas, krovinio kiekis ar svoris, pakuotės rūšis, pakuočių kiekis);

12.5. transporto priemonės vairuotojo vardas ir pavardė, parašas;

12.6. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

12.7. kitos nuostatos, neprieštaraujančios teisės aktams.

13. Asmenys, savo ūkyje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, privalo turėti asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka. Šiuos dokumentus turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą. Be to, prekybos vietoje turi turėti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, leidimą tvarkyti maistą teisės aktų nustatyta tvarka ir atitinkamai Taisyklių 13.1, 13.2, 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų originalus ar jų kopijas:

13.1. asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla – ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ir einamųjų metų išrašą iš Ūkininkų ūkių registro ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas. Išrašą teisės aktų nustatyta tvarka išduoda registrų tvarkymo įstaigos: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, savivaldybių administracijos;

13.2. sodininkai – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.3. bitininkai – pažymą apie bičių šeimų registravimą Ūkinių gyvūnų registre.

 

14. Individualia veikla besiverčiantys arba verslo liudijimą įsigiję asmenys prekybos vietoje privalo turėti prekių lydimuosius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, jeigu prekiauja maisto produktais pateikia asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka, turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą.

 

15. Juridinių asmenų atstovai prekybos vietoje privalo turėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, prekių lydimuosius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Jeigu prekiauja maisto produktais pateikia asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka, turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą.

 

16. Tuo atveju, kai asmenys, savo ūkinėje veikloje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, turgavietėje prekiauja ne patys, bet jų šeimos nariai, pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas dėl leidimo prekiauti žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, o jeigu samdyti darbuotojai, pateikiama darbo sutarties kopija.

17. Turgavietės prekiautojams, prekiaujantiems jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais, lydimųjų dokumentų pateikti nereikia, išskyrus sertifikuotus laukinių augalų rinkėjus, kurie turi pateikti sertifikatą, išduotą vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 834/2007.

18. Produktai, kuriems reikalingas temperatūros režimas, turi būti laikomi tik šaldymo įrenginiuose.

19. Kiaušiniai turgavietėje turi būti parduodami laikantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 35 punkto reikalavimų. Kiaušinius parduodantys pirminių produktų gamintojai, laikantys ne daugiau kaip 50 dedeklių, turi laikytis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 reikalavimų.

20. Turgavietėje draudžiama prekiauti:

20.1. jeigu maisto produktai pagaminti maisto saugos kompetentingos institucijos nepatvirtintų ar neregistruotų maisto tvarkymo subjektų:

20.1.1. šviežia mėsa, taip pat ir smulkinta (malta) mėsa;

20.1.2. mėsos produktais (mėsos pusgaminiais ir gaminiais – rūkytais, sūdytais, vytintais, kepta mėsa ir paukštiena ir kt.) ir žuvininkystės produktais;

20.1.3. konservais;

20.1.4. konditerijos gaminiais;

20.1.5. sūdytais, raugintais, skirtingų rūšių džiovintų grybų mišiniais;

20.1.6. raugintais maisto produktais (vaisiais, daržovėmis);

20.1.7. žaliu ar termiškai apdorotu pienu, pieno produktais;

20.2. kelių rūšių šviežių grybų mišiniais;

20.3. kelių rūšių arbatžolių, prieskonių, vaistažolių mišiniais, išskyrus, jeigu šie produktai yra ekologiški ir sertifikuoti;

20.4. neskrosta paukštiena;

20.5. kiaušinių duženomis;

20.6. maisto papildais, kurie yra neregistruoti ir nenotifikuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka;

20.7. specialiosios paskirties maisto produktais, kurie yra neregistruoti ir nenotifikuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka;

20.8. atitinkamai paženklintais žemės ūkio ir maisto produktais, neskirtais pardavinėti ir teikiamais kaip Europos Sąjungos pagalba;

20.9. žuvimis, sužvejotomis uždraustos žvejybos metu, mėgėjų žvejybos būdu ar mažesnėmis negu minimalus jų dydis;

20.10. šaldytais žuvininkystės produktais ir šaldytais kulinarijos pusgaminiais ne gamintojo pakuotėje, nepažeidžiant Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento reikalavimų.

21. Maisto produktai, skirti vartoti be šiluminio apdorojimo ar plovimo, turi būti parduoti supakuoti arba apsaugoti taip, kad nebūtų užteršti. Nepakuoti maisto produktai turi būti parduodami pakuojant atitinkamais įrankiais į pakavimo maišelius.

22. Nepakuoti maisto produktai, skirti vartoti be plovimo ar šiluminio apdorojimo, gali būti liečiami tik tam skirtais įrankiais arba mūvint apsauginėmis pirštinėmis.

23. Žemės ūkio produktų ir (arba) maisto produktų grupės turi būti atskirtos:

23.1. maisto produktai nuo pašarų (pašarams turi būti atskira arba aiškiai paženklinta prekybos vieta);

23.2 šviežia mėsa, paukštiena, žuvininkystės produktai (neperdirbti ir perdirbti), pieno produktai, kiaušiniai turi būti atskirti tarpusavyje;

23.3. supakuota šviežia mėsa ir mėsos produktai nuo nesupakuotos šviežios mėsos ir mėsos produktų;

23.5. maisto produktai, neskirti vartoti tiesiogiai, be jų papildomo terminio apdorojimo nuo paruoštų vartoti be papildomo apdorojimo nefasuotų maisto produktų (pvz., pusgaminiai (marinuota mėsa) nuo mėsos gaminių (šaltai rūkytos dešros).

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI ATSAKINGIEMS TURGAVIETĖS ASMENIMS

 

24. Atsakingi turgavietės asmenys privalo:

 

24.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi geros higienos praktikos reikalavimų;

 

24.2. užtikrinti turgavietės teritorijos, patalpų, įrenginių švarą, tvarką, remontą, valymą, dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją, šiukšlių išvežimą, tinkamą atliekų, (įskaitant gyvūninės kilmės atliekas) laikymą, surinkimą ir laiku atliekamą pašalinimą iš maisto tvarkymo patalpų;

 

24.3. užtikrinti, kad turgavietėje būtų paskelbta turgavietės schema, vidaus darbo taisyklės ir informacija apie turgavietės atsakingo asmens darbo laiką, mokesčių už prekybos vietas dydžius, mokėjimo tvarką;

 

24.4. suteikti galimybę prekiautojams susipažinti su prekybą žemės ūkio ir maisto produktais reglamentuojančiais teisės aktais ir sudaryti sąlygas jų laikytis;

 

24.5. užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas sanitarijos ir higienos normų bei patvirtintų turgavietės darbo taisyklių laikymasis;

 

24.6. užtikrinti prekybos vietos ir naudojamos įrangos higienos reikalavimus, jei turgavietėje teikiama mėsos smulkinimo paslauga;

 

24.7. užtikrinti GHPT arba RVASVT maisto produktų turgavietėms reikalavimų laikymąsi;

 

24.8. įrengti kontrolines svarstykles nusipirktų maisto produktų svoriui pasitikrinti;

 

24.9. nedelsiant informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie pastebėtus produkcijos kiekio deklaravimo pažeidimus, apie prekybininkus, kurie nepateikia produkcijos lydimų dokumentų,  Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – apie pastebėtus maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos – apie fitosanitarinių reikalavimų pažeidimus;

 

24.10. užtikrinti, kad atsakingi turgavietės darbuotojai, darbo metu liečiantys maisto produktus, atitiktų teisės aktų nustatytus sveikatos reikalavimus ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įgytų privalomųjų higienos žinių bei turėtų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus;

 

24.11. užtikrinti, kad turgavietėje būtų įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.

  

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI TURGAVIETĖS PREKIAUTOJAMS

 

25. Turgavietės prekiautojai privalo:

25.1. prekiaujant segėti kortelę, kurioje aiškiai ir įskaitomai užrašytas prekiautojo vardas, pavardė, atitinkamo šių Taisyklių 14 punkte nurodyto dokumento Nr., prekybos vietos Nr.;

25.2. laikantis teisės aktų, reglamentuojančių prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų (toliau – kvitai) išdavimo tvarkos reikalavimų, pirkėjams išduoti kvitus arba kitus vietoj jų naudojamus apskaitos dokumentus;

25.3. pateikti pirkėjui tik saugius žemės ūkio ir maisto produktus;

25.4. užtikrinti parduodamų produktų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams ir pateikti teisingą informaciją apie parduodamą produktą;

25.5. parduodant nefasuotus maisto produktus laikytis Lietuvos higienos normoje HN 119:2014 nustatytų reikalavimų, o prekiaujant sertifikuotais (ekologiškais ar pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintais) produktais – pateikti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą;

 

25.6. laikytis asmens higienos taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką prekybos vietoje;

 

25.7. laikytis GHPT arba RVASVT maisto produktų turgavietėms reikalavimų;

 

25.8. teisės aktų nustatyta tvarka, kol nesibaigė prekės tinkamumo vartoti terminas, pakeisti, atitinkamai sumažinti kainą, grąžinti pinigus už sumokėtą prekę, jeigu pirkėjui buvo parduotas netinkamos kokybės žemės ūkio ar maisto produktas;

 

25.9. neprekiauti, jei serga ar įtaria, kad serga, ir turi bent vieną iš šių požymių: viduriavimas, vėmimas, karščiavimas, užkrėsta ar atvira žaizda, odos liga arba yra ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą, nešiotojas.

25.10. prekiauti prekybinėse vietose, kurios nurodytos Turgavietės prekybinių vietų schemose.

  

VI SKYRIUS

BENDROSIOS TURGAVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ) APSKAITOS ŽURNALO IŠDAVIMO IR PILDYMO NUOSTATOS

 

26. Šių Taisyklių priede nustatytos formos Turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalas (toliau – apskaitos žurnalas) yra registruojamas dokumentas, skirtas turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų apskaitai ir prekybos šiais produktais veiklos priežiūrai vykdyti.

27. Šių Taisyklių 13 (tik prekiaujantys mėsa) 14, 15 punktuose nurodyti prekiautojai, prekiaujantys mėsa (jautiena, aviena, veršiena, kiauliena) ir mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais, obuoliais, braškėmis, bulvėmis, pomidorais, agurkais, pagal pateiktą instrukciją apskaitos žurnale kasdien privalo įrašyti prekybos nurodytais produktais duomenis.

28. Turgavietės prekiautojai baigtus pildyti apskaitos žurnalus privalo saugoti ne trumpiau kaip 3 metus.

29. Apskaitos žurnalus spausdina ir jiems numerius suteikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

30. Apskaitos žurnalai išduodami ir registruojami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

 

31. Už turgavietėje parduodamų produktų saugą, atsekamumą ir kiekinę apskaitą atsako turgavietės prekiautojas.

32. Atsakingas turgavietės asmuo užtikrina, kad prekiaujantiems produktais ne lauko sąlygomis (t. y. pastatuose, patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, iš automobilių), būtų sudarytos techninės sąlygos naudoti kasos aparatus, kaip reglamentuojama Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, o šių Taisyklių 27 punkte nurodyti prekiautojai – turėtų apskaitos žurnalą.

33. Prekiautojas produktais ne lauko sąlygomis fiksuoja asmens atsiskaitymą ir išduoda jam pinigų priėmimo dokumentą – kasos kvitą, kuriame turi būti informacija, nurodyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, taip pat vykdo parduodamų produktų kiekinę apskaitą.

34. Už turgavietėje parduodamų saugos ir atsekamumo kontrolę atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

35. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Atsakingas turgavietės asmuo nuolatos kontroliuoja, kad prekiautojai turėtų Turgavietėje  parduodamų produktų lydimuosius dokumentus (įsigijimo sąskaitas-faktūras, konsignacines sutartis),  asmens medicininę knygelę, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, pažymą apie bičių šeimų registravimą, individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą bei kitus dokumentus.

37. Prekybininkui, kuris pažeidžia Turgavietės taisykles, neteikiamos Turgavietės paslaugos ir nesuteikiamas leidimas prekiauti šioje Turgavietėje.

  

___________________

 

Prekybos žemės ūkio ir maisto

produktais turgavietėse darbo taisyklių

priedas

 

Viršelis

TRG Nr. 00001

TURGAVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO   PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ,   OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ)

APSKAITOS ŽURNALAS

 

1 puslapis

TRG Nr. 00001

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m.         d. įsakymo   Nr.         redakcija)

TURGAVIETĖ   __________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

 

PREKIAUTOJAS   ________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

 

TAPATYBĖS NUSTATYMO KODAS   _______________________________________

(fizinio / juridinio asmens kodas)

 

PREKYBOS VIETOS NR.   _________________________________________________

 

 

A. V.

Išduotas _________ m. __________________d.

A. V.

Baigtas pildyti _________ m.   __________________ d.

______________________________________

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė,   parašas)

Žurnale susegta ir sunumeruota 48 puslapiai

 

2 puslapis

TRG Nr. 00001

PILDYMO INSTRUKCIJA

1._ Prieš išduodant prekiautojui apskaitos   žurnalą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnas užpildo 1 jo   puslapį.

2._ Turgavietės prekiautojas apskaitos   žurnalą pildo kiekvieną prekybos turgavietėje dieną, iki prekybos pradžios užpildydamas   1–7 apskaitos žurnalo stulpelius.

3._ Atitinkama informacija apie papildomai   tą dieną pristatytus maisto produktus į apskaitos žurnalą suvedama iš karto.

4._ Turgavietės prekiautojas, pasibaigus   prekybos dienai, į apskaitos žurnalo 8–12 stulpelius suveda informaciją apie   tą dieną parduotus maisto produktų kiekius, gautas pajamas, nurašytų   (utilizuotų) produktų kiekius ir jų vertę bei turgavietėje paliekamą   produkcijos likutį.

5._ Apskaitos žurnalas pildomas   tvarkingai, aiškiai ir išlaikant įrašų chronologiją. Pieštuku rašyti   apskaitos žurnale, taisyti, trinti ir keisti įrašus draudžiama. Jei pildant   padaroma klaida, visa eilutė perbraukiama ištisine linija ir visi toje   eilutėje buvę įrašai užrašomi kitoje artimiausioje eilutėje. Žurnalas   pildomas nepaliekant ištisinių tuščių eilučių.

6._ Prekiautojo pastabos ir   kontroliuojančių institucijų patikrų žymos rašomos atitinkamose lentelėse   apskaitos žurnalo pabaigoje.

 

Vidiniai puslapiai

TRG Nr. 00001

 

TURGAVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ)

APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

Pildoma prieš prekybos pradžią

Pildoma prekybos pabaigoje

Turgavietėje liekantis produkto likutis kg


Prekybos data

Produkto tiekėjo vardas,

pavardė / pavadinimas

Lydimojo dokumento Nr., data

Produkto pavadinimas

Kilmės šalis

Gautas produktas

Parduotas produktas

Nurašytas / utilizuotas

produktas

Kiekis kg

Suma Eur

Kiekis kg

Suma Eur

Kiekis kg

Suma Eur1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Priešpaskutinis puslapis

TRG Nr. 00001

 

PREKIAUTOJO PASTABOS

  

Data

Pastabos  

Paskutinis puslapis

TRG Nr. 00001

 

KONTROLIUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ PATIKRŲ ŽYMOS

  

Data

Kontroliuojanti institucija

Pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas

Pastabos